مباحث تکمیلی و بسط داده شده کتاب راهنمای جامع روش های تحقیق

هدف پژوهش کیفی

عبارت است از توسعه فهم و درک این مطلب که جهان چگونه ساخته می شود. این مطلب اشاره به این نکته دارد که ما در جهانی پیچیده زندگی می کنیم که می شود به شیوه های مختلف به آن نگاه کرد. برای ممثال تئوری وابسته به زمینه(Ground Theory) و پدیده شناسی، تا حد زیادی، بر معناهایی که ا ز طریق آن مردم واقعیت ها را می سازند، تأکید دارد. قوم نگاری رابطه به خصوصی با راهی دارد که جهان از طریق اعمالی مانند مراسم و کارهای اجتماعی، بحث و سخنرانی ساخته می شود. تحلیل محاوره ای و روایتی اساساً به عنوان راه هایی برای معنا بخشیدن به این که حقیقت از راه سخن گفتن و کاربرد زبان چگونه ساخته می شود، طرح شده است. پژوهش تفهیمی و تأویلی در پی آن است که افق های تاریخی و فرهنگی، معانی را که جهان از طریق آن تجربه می کند آشکار سازد.

منطق پژوهش کیفی

پژوهشگران کیفی معتقدند، پژوهش کیفی نمی تواند تراکمی باشد. علاوه بر آن این اعتقاد وجود دارد که جهان از طریق فعالیت های جمعی مردم ساخته می شود. این نوع پژوهش یک حقیقت علت و معلولی را که از طریق قوانین علی ساخته شود، نمی پذیرد و این را نیز هرگز قبول نمی کند که اعمال ما در نهایت به وسیله ی اراده پروردگار کنترل می شود. پزوهش کیفی یک اصطلاح انسان مدارانه بوده و مانند زمینه های دیگر بررسی های انسانی معتقد است که ما به گونه فردی یا جمعی، دنیایی را که در آن زندگی می کنیم خلق می کنیم و باید نسبت به آن احساس مسئولیت کنیم(هومن، 1389ص12).

اندیشه کثرت گرایی در ذات پژوهش کیفی است و واقعیت را امری ذهنی می داند و بر اهمیت دیدگاه های چندگانه  از جمله دیدگاه پژوهشگر تأکید می کند و به عنوان امری استقرایی، کل نگر، سازه گرا، طبیعی گرا، تفسیری و بعد از نو گرایی مشخص می شود. در حالی که پژوهش کمی واقعیت را امری عینی در نظر می گیرد و بر اهمیت یک پژوهشگر بدون تورش تأکید می کند.روش های کیفی معمولاض واژه ها را به عنوان واحدی از تحلیل در نظر می گیرند در حالی که در پژوهش کمی اعداد تحلیل می گردند.

نکته: در مطالعات کمی ترجیح داده می شود از گروه های نمونه با حجم بزرگ استفاده شود زیرا افزایش حجم نمونه توان آزمون آماری را افزایش می دهد. یعنی قابلیت معتبر بودن کسف تفاوت ها. بر عکس در پژوهش کیفی، نمونه ای که خیلی بزرگ باشد" متن" های خیلی زیادی به دست می دهد که پژوهشگر را با خطر یک تجزیه و تحلیل سطحی و ناقص روبه رو می سازد. بنابراین در پژوهش کیفی حجم نمونه کوچک است. در پژوهش کمی در عمل خوب است فرضیه ها و روش هایی را از قبل مشخص کنیم و به آنها پایبند باشیم، در حالی که در پژوهش کیفی  برای ارایه سوال های جدید انعطاف پذیر عمل می شود. در پژوهش کیفی، واکنش پذیری پژوهشگر عنصر لازم یک کار خوب است اما در پژوهش کمی واکنش پذیری نامربوط است( هومن،1389ص24).

ویژگی های اساسی پژوهش کیفی

1. مناسبت روش هاو تئوری ها: در پژوهش کیفی، طرح ریزی روش ها بستگی به پیچیدگی چیز مورد مطالعه دارد، و آن چیز عامل تعیین کننده ای برای انتخاب یک روش مناسب است. چیزها به متغیرهای واحدی کاهش نمی یابند، بلکه با پیچیدگی و کل خود در بافت روزانه مورد مطالعه قرار می گیرد. بنابراین حوزه های مورد مطالعه، موقعیت های ساختگی در آزمایشگاه نیست، بلکه کارها و تعامل های آزمودنی ها در زندگی روزانه است.هدف پژوهش آزمون تئوری های از پیش تعیین شده نیست، بلکه مقصود کشف جدید و تئوری هایی است که به گونه تجربی زمینه دارند. روایی مورد مطالعه نیز با مراجعه با چیز مورد مطالعه ارزشیابی می شود و مانند پژوهش های علمی از ملاک های علمی و انتزاعی پیروی نمی کند. ملاک های عمده پژوهش کیفی عبارت است از این که آیا یافته های پژوهش در موارد تجربی زمینه دارد و آیا روش ها به گونه مناسب انتخاب شده و درباره چیز مورد مطالعه به کار رفته است. مربوط بودن و انعکاس پذیری آنها ملاک های عمده ای است.

2. دیگاه های شرکت کنندگان و تنوع آنها: در پژوهش کیفی برای موضوعی مانند بیماری روانی اسکیزوفرنی، متمرکز بر پرسش هایی مانند معنای ذهنی اسکیزوفرنی برای بیمار و برای اقوام و بستگان او چیست، نفوذ نهادهای گوناگون که بیمار را در زندگی در این مسیر معالجه نموده است چیست؟ و عیره تنوعی از دیگاه ها را درباره چیزها نمایش می دهد.

3. محدود کردن تحقیق و طرح پرسش: موضوع پژوهش کیفی انتطاف پذیر است و پرسش های آن ضمن روشنی باید کلی و جامع باشد و محدوده ان نیز باید دقیق تعریف شود.

4. انعکاس پذیری پژوهشگر و پژوهش: در پژوهش کیفی بر خلاف کمی ارتباط پژوهشگر با حوزه مورد مطالعه و اعضای آن به عنوان بخش مشهودی از تولید دانش به جای خارج ساختن آن به عنوان یک متغیر مداخله گر تا حد امکان حفظ می شود. ذهنیت های پژوهشگر و شرکت کنندگان در مورد مطالعه بخشی از فرایند پژوهش است. 


برچسب‌ها: کلاس کنکور آمار و روش تحقیق
+ نوشته شده توسط در یکشنبه هشتم مرداد ۱۳۹۱ و ساعت 12:47 |
داوطلبین دکترای 91

لطفا پاخ های خود را جهت دریافت پاسخنامه ی  اصلی ارسال نمایید. بدیهی است صرفا پاسخنامه به دانشجویانی تقدیم می شود که پاسخنامه توصیفی خود را با ذکرومنبع  یا دلایل که چرا ان گزینه را انتخاب کرده اند ارسال می شود. این از آن جهت است که صرفا خدمات برای دوستان زحمت کش ارایه شود. موفق باشید.

روانشناسی

 

1- تحقیقاتی که فرضیاتی بر گرفته از نظریه های موجود را مورد آزمایش قرار می‌دهند در کدام دسته قرار می‌گیرند؟

1) تجویزی                     2) تبیینی                         3) مفهومی                      4) توصیفی

2- در مطالعات کیفی، کدام روش احتمالاً برای گردآوری اطلاعات انتخاب می‌شود؟

1) مصاحبه عمیق              2) پرسشنامه با روایی بالا    3) آزمون های استاندارد      4) مشاهده دقیق و کنترل شده

3- کدام مقیاس فقط نسبت به عمل ضرب نامتغیر است؟

1) نسبی                         2) اسمی                         3) رتبه ای                      4) فاصله ای

5- پژوهشگر برای پیش بینی پیامدهای مورد انتظار، از کدام عامل استفاده می‌کند؟

1) فرایند مفهومی ساختن                                        2) انتخاب یک مدل مناسب

3) تجزیه و تحلیل دقیق داده ها                                4) فرایندهای قیاس و استقراء

6- درباره اثرهای متغیر مستقل، از طریق کدام نوع واریانس داوری می‌کنیم؟

1) خطا                           2) درون گروه ها              3) بین گروه ها                 4) اختصاصی یا یگانه

8- ارزش ویژه یک متغیر برابر با چیست؟

1) مجموع بارهای عاملی آن متغیر                             2) جذر مجموع بارهای عاملی آن متغیر

3) مجذور مجموع بارهای عاملی آن متغیر                   4) مجموع مجذور بارهای عاملی آن متغیر

11- در طرح آزمایشی کدام عبارت در مورد واریانس نمره ها صدق می‌کند؟

1) همه اعداد را در یک عدد خلاصه می‌کند.

2) معرف شباهت میان نمره های افراد است.

3) بدون آن تبیین روابط متغیرها ممکن نیست.

4) باید معادل صفر باشد تا تبیین میسر گردد.

16- کارآیی نسبی یک برآورد کننده از کدام شاخص به دست می‌آید؟

1) توان آماری      2) انحراف استاندارد          3) حدود اطمینان شاخص               4) خطای استاندارد

17- هر چه همبستگی پیش تست و پس تست زیادتر باشد ................ است.

1) روایی پیش تست کمتر                                       2) اعتبار نمره تفاوت بیشتر

3) اعتبار نمره تفاوت کمتر                                      4) روایی پیش تست بیشتر

19- اگر همبستگی بین دو تست برابر با متوسط ضریب اعتبار (Reliability) آنها باشد در این صورت؛ ..............

1) خطای تفاوت به حداقل می‌رسد.               2) خطای اندازه گیری به حداقل می‌رسد.

3) اعتبار نمره تفاوت دو تست صفر می‌شود.               4) اعتبار نمره تفاوت دو تست بیشینه می‌شود.

 

 

مشاوره و راهنمایی

 

7- در مطالعات کیفی، کدام روش احتمالاً برای گردآوری اطلاعات انتخاب می‌شود؟

1) مصاحبه عمیق                                                  2) پرسشنامه با روایی بالا   

3) آزمونهای استاندارد                                            4) مشاهده دقیق و کنترل شده

14- در برآورد اعتبار تست (Reliability) عیب عمده ضریب آلفای کرانباخ این است که:

1) بستگی به طول تست دارد.                                  2) گذشت زمان در آن تأثیر دارد.

3) تحت تأثیر رشد و تغییرات فرد است.                     4) تحت تأثیر حافظه و فراموشی افراد است.

23- کدام یک از توزیع ها احتمالاً کجی دارد؟

1) نمرات یک آزمون آسان                          2) تعداد کتاب های کتابخانه های شهر

3) میزان علاقه به کتاب های کتابخانه                        4) میزان مهارت مراجعین در استفاده از نرم افزارها

24- در کدام یک از همبستگی ها، مقادیر X پائین تر از  با مقادیر Y بالاتر از  همراه است؟

1) 05/0-                        2) 8/0                            3) 1/0                            4) 77/0-

25- در صورتی که گفته شود، داروی A طول عمل افراد متبلا به ایدز را افزایش می‌دهد، این جمله .........

1) یک فرضیه علمی است.                                      2) بیان واقعیت است و فرضیه نیست.

3) یک فرضیه آماری است.                                      4) مفروضه علمی است که به دنبال شواهدی بر آن هستیم.

26- در صورتی که سطوح یک عامل با یک سطح معین از عامل دیگر ترکیب شود از چه طرحی استفاده شده است؟

1) آشیانه ای                    2) دو عاملی                    3) عاملی بلوکی                4) دو راهه تک عاملی


علوم اقتصادی

 

3- در صورتی که سطوح یک عامل با یک سطح معین از عامل دیگر ترکیب شود از چه طرحی استفاده شده است؟

1) آشیانه ای                    2) دو عاملی                    3) عاملی بلوکی                4) دو راهه تک عاملی

4- قطعه بندی (یا بلوک بندی) واحدهای آزمایشی طرح پژوهشی را مؤثرتر می‌سازد زیرا ............. می‌دهد.

خطای اندازه گیری را کاهش                                   2) خطای آزمایش را کاهش

3) واریانس بین گروه ها را افزایش                           4) واریانس درون گروه ها را افزایش

5- اگر در یک جدول دو بعدی اثر تعاملی متغیرها معنی دار باشد، این مطلب بیانگر چیست؟

1) هر دو اثر اصلی معنی دارند.                                 2) توان آزمون زیاد است.

3) هیچ یک از اثرات اصلی معنی دار نیستند.                4) دست کم یکی از اثرات اصلی معنی دار است.

8- در یک آزمون که ضریب اعتبار (Reliability) آن برابر با 82/0 است، تفاوت نمرات استاندارد دو نفر چقدر باشد تا با 95% اطمینان بتوانیم بگوئیم تفاوت ناشی از شانس و تصادف نیست؟

1) 96/1-                        2) 2/1                            3) 96/1                          4) 82/0

17- اگر  باشد، MSb کدام است؟

1)                              2) 5/0                            3) 10                             4) 200

20- در مجموعه ای خاص از داده ها  و  می‌باشد. بالاترین مقدار ممکن کواریانس میان دو متغیر کدام است؟

1) 225                           2) 25                             3) 15                             4) 9

22- چرخش عامل ها در تحلیل عاملی به چه منظور صورت می‌گیرد؟

1) نامگذاری عامل ها                                             2) محاسبه میزان اشتراک

3) برآورد نمره های عاملی                                      4) محاسبه ارزش ویژه عامل ها

28- با استفاده از کدام کدگذاری ها می‌توان اثرات یک متغیر را در سه گروه مستقل از طریق تحلیل رگرسیون با هم مقایسه کنیم؟

1)                          2)                          3)                        4) 1.1.1-

29- کدام عبارت در مورد مدل رگرسیون صادق است؟

1) همه متغیرهای مستقل تثبیت شده اند.                    2) تنها متغیر وابسته تثبیت شده است.

3) همه متغیرها تصادفی هستند.                                4) تنها متغیر وابسته تصادفی است.


حسابداری

 

4- شاخصی از تغییر پذیری که ناشی از عوامل شانس بوده و بر مبنای تغییر پذیری پاسخ ها برآورد می‌شود، چه نام دارد؟

1) واریانس کلی                                                   2) واریانس بین گروهی     

3) واریانس درون گروهی                                       4) واریانس شرایط آزمایشی

14- کدام یک از فرض های آماری، مربوط به بررسی تفاوت دو میانگین می‌باشد؟

1)                         2)              3)              4)

25- در مجموعه ای خاص از داده ها  و  می‌باشد. بالاترین مقدارممکن کواریانس میان دو متغیر کدام است؟

1) 225                           2) 25                             3) 15                             4) 9

 

+ نوشته شده توسط در سه شنبه پانزدهم فروردین ۱۳۹۱ و ساعت 19:1 |

90/11/2

17. اکر محققی در ساخت آزمون انگیزه پیشرفت این سوال را مطرح نماید که آیا این آزمون واقعاً انگیزه پیشرفت را اندازه می گیرد؟ به کدام ویژگی آزمون علاقمند است؟

1. پایایی( اعتبار- reliability)

2. روایی*

3. ثبات

4. همسانی

18. کدام یک از انواع روایی زیر جزو روایی محتوایی است؟

1. صوری*

2. ملاکی

3. سازه

4. همگرایی

19. نمره های یک ابزار اندازه گیری تا چه اندازه با یک متغیر مستقل بیرونی رابطه دارد؟ این سوال اشاره دارد به:

1. پایایی

2. روایی

3. روایی صوری

4. روایی ملاکی*

5. اولین قدم برای تعیین روایی سازه کدام مورد است؟

1. اندازه گیری متغیر

2. تعریف متغیر مورد نظر*

3. تعیین رابطه

4. ورود داده ها

6. اگر آزمون محقق با سایر آزمون هایی که سازه های متفاوتی را اندازه گیری می کنند رابطه داشته باشد، آن آزمون دارای . . . . . است.

1. پایایی

2. روایی ملاکی

3. روایی همگرایی

4. روایی واگرا*

7. در مورد روایی آزمون کدام مورد نادرست است؟

1. ترتیب قرار گرفتن سوال های آزمون بر روایی اثر دارد.

2. با افزایش تعداد سوالات یک آزمون روایی آن کاهش می یابد.*

3. هر چه آزمون شوندگان نامتجانس تر باشند روایی آن بیشتر است.

4. بالا یا پایین بودن سطح انگیزش آزمون شوندگان بر روایی اثری ندارد.

8. اگر یک آزمون نگرش سنج هر بار که با پاسخگوی یکسانی به کار می رود نتایج بسیار متفاوتی به بار آورد دارای . . .  نمی باشد.

1. روایی صوری

2. روایی سازه

3. پایایی( اعتبار)*

4. روایی ملاکی

9. برای محاسبه همسانی درونی آزمون های سرعت کدام روش مناسب نیست؟

1. ضریب آلفا

2. دو نیمه کردن*

3.کودر ریچاردسون

4. بازآزمایی

10. اگر سوالات آزمون بیش از دو گزینه داشته باشد، کدام روش محاسبه برای همسانی درونی مناسب تر است؟

1. ضریب الفا*

2. کودر ریچاردسون

3. بازآزمایی

4. دو نیمه کردن

11. در مورد پایایی( اعتبار) کدام مورد نادرست است؟

1. هر چه طول آزمون بیشتر باشد، پایایی آن کمتر است.*

2. شاید آزمون در یک سطح توانایی پایا و در یک سطح دیگر ناپایا باشد.

3. پایایی تابع روش خاصی است که برای برآورد آن ساخته شده است.

4. پایای تا حدی تابع ناهمگنی گروه است.

12. مهمترین ویژگی یک اندازه ملاکی چیست؟

1. داشتن جهت گیری

2. در دسترس بودن

3. مرتبط بودن*

4. ثبات

13.  در جدول توافقی به کنترل متغیر مداخله گر چه می گویند؟

1. تفسیر*

2. تحلیل

3. تبیین

4. مداخله

14. به متغیر آرمونی که از نظر زمانی قبل از متغیر مستقل یا وابسته بیاید و با هر دو رابطه مستقیم داشته باشد چه می گویند؟

1. مزاحم

2. پیشایند*

3. مداخله گر

4. بازدارنده

15. متغیر آزمون متغیری است که:

1. بین متغیر مستقل و وابسته تداخل ایجاد نماید.*

2. قبل از متغیر مستقل و وابسته بیاید.

3. رابطه میان متغیر مستقل و وابسته را کاهش دهد

4. رابطه میان متغیر وابسته و مستقل را خنثی نماید.

16. جهت پیشگیری از مفروضات غلط در مورد وسعت توزیع ها، مطلوب آن است که:

1. شاخص گرایش به مرکز محاسبه شود.

2.شاخص های پراکندگی و مرکزی با هم محاسبه شوند.*

3. شاخص پراکندگی محاسبه شود.

4. میانه محاسبه شود

17. مناسب ترین شاخص پیوند(همبستگی) برای داده های اسمی چند ارزشی کدام است؟

1. فی

2. لاندا*

3. گودمن

4. کروسکال

18. برای محاسبه ی میزان پیوند داده های نسبتاً مرتب شده کدام شاخص ساده تر محاسبه می شود؟

1. گاما*

2. d سامرز

3. تاز کندال

4. اسپیرمن

19. در چه شرایطی همبستگی پیرسون نیرومندی رابطه را کمتر نشان می دهد؟

1. اگر رابطه دو متغیر کاملاً خطی باشد.

2. اگر رابطه دو متغیر خطی باشد.

3. اگر رابطه دو متغیر تا حدی غیر خطی باشد.*

4. اگر رابطه دو متغیر منفی باشد.

20. اگر محققی بخواهد متغیر غیر آزمایشی را کنترل نماید و متغیرهای آزمایشی را به طور همزمان تحلیل نماید کدام روش مناسب تر است؟

1. مانوا*

2. تی

3. رگرسیون

4. تحلیل واریانس

21. رضایت آگاهانه به چه معنایی است؟

1. کسب رضایت تمام افراد شرکت کننده در تحقیق

2. ایجاد رضایت شرکت کنندگان

3. مطلع کردن شرکت کنندگان در تحقیق از جنبه های مختلف پژوهش*

4. مشارکت افراد در پژوهش

 

 

22. در کدام مرحله از طرح تحقیق، محقق نباید هر یک از مجموعه خلاصه های تحقیقات را در یک بند ارایه دهد؟

1. بیان مسئله

2. روش شناسی

3. مقدمه

4. مرور تحقیقات پیشین*

23. طریقه مناسب برای ارایه روش شناسی  تحقیق کدام مورد زیر است؟

1. آزمودنی ها، ابزار، شیوه های انجام کار*

2. شیوه های انجام کار، ابزار، آزمودنی ها

3. ابزار، شیوه های انجام کار، آزمودنی ها

4. شیوه های انجام کار، آزمودنی ها، ابزار

24. برای ترتیب ارایه مطالب در پایان نامهه کدام مورد درست است؟

1. تشکر و قدر دانی، فهرست مطالب، مقدمه

2. مطالب مقدماتی، فهرست مطالب، تشکر و قدردانی

3. چکیده، تشکر و قدردانی، فهرست مطالب*

4. مقدمه، چکیده، فهرست مطالب

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در یکشنبه دوم بهمن ۱۳۹۰ و ساعت 21:38 |
1024x768

معصومه قائمی پور تحقیقات آموزشی

سنت های تحقیق

سنت کمی گرا  -  سنت کیفی گرا  -  سنت تحقیق با روش های ترکیبی

 با قبول اینکه هم پژوهش کیفی و هم پژوهش کمی ، برای تحقیق در تعلیم و تربیت به اجرا در می آیند ، سوالهای چندی مطرح می شود . آیا یکی از رویکردها بهتر از دیگری است ؟ آیا اینها به گونه ای یکدیگر را تکمیل می کنند ؟ آیا اینها یافته های متضاد به بار می آورند ؟

برخی پژوهشگران معتقدند که پژوهش کیفی برای کشف مضمونها و روابط در سطح موردی و پژوهش کمی برای ارزیابی این مضمونها و روابط در نمونه ها و جامعه ها به کار می رود .طبق این دیدگاه ، پژوهش کیفی ، نقش اکتشافی و پژوهش کمی نقش تاییدی ایفا می کند . بروس بیدل و دونالد آندرسون استفاده از دو رویکرد مذکور را این گونه تصدیق می کنند .

این کاری نامناسب است که بخواهیم اثربخشی نسبی این دو روش را با هم مقایسه کنیم ، زیرا هر یک مقاصد متفاوتی دارد . به بیان کلی ، همت روش اول به پدیدآیی بینش معطوف شده است ، در حالی که روش دوم در پی آزمودن فرضیه هاست . هرچند حامیان کشف ( پژوهشگران کیفی ) همان گویی های بی حاصل تاییدگرایان ( پژوهشگران کمی ) را مورد انتقاد قرار می دهند و پژوهشگران کمی از ذهن گرایی بی پروایانه پژوهش اکتشافی ( کیفی ) اظهار بیزاری می کنند ، دو دیدگاه اهداف مکملی دارند و ما به هر دوی آنها نیازمندیم .

به اختصار درمورد هر کدام توضیحی ارائه می شود :

سنت کمی گرا :

سنت کمی گرا با تکیه بر پارادایم اثباتی و پسااثباتی جهت گیری مسلط و بی چون و چرای روش شناختی در علوم اجتماعی و رفتاری از زمان پیدایش این علوم اجتماعی تا قرن 21 بوده است . روش های کمی به عنوان فنون مرتبط با گردآوری ،تحلیل ، تفسیر و ارایه ی اطلاعات عددی و آماری تعریف می شوند.

اصول عمده ی این سنت را می توان چنین برشمرد :

·         اتکای فلسفی و فکری به پارادایم های اثباتی ، پسااثباتی ، خردگرایی انتقادی و اخیرا واقع گرایی انتقادی اجتماعی .

·         در این رهیافت تاکید بر اصل اثبات است ؛ درست یا غلط بودن گزاره ها در مورد جهان می تواند به چند شیوه صورت گیرد ؛ این گزاره ها می توانند پیش بینی حالت های مشاهده پذیر چیزها باشد و قادرند با شواهد مشاهده پذیر به چالش برخیزند .

·         وابستگی به داده های عددی و تحلیل های آماری

·         ارایه ی سوال های تحقیق در قالب فرضیه های تحقیق که به نوبه ی خود بر چهارچوب نظری از پیش تعیین شده ی قیاسی یا نظریه ی صوری متکی است .

·         استفاده از روش ها و طرح های پیمایشی ، آزمایشی و شبه آزمایشی .

·         زبان علمی متغیر محور در قالب دو دسته متغیر وابسته و مستقل در روش پیمایش و گروه های آزمایش و کنترل در روش تحقیق آزمایشی .

·         وابستگی به منطق قیاسی و نظریه .

·         تحلیل آماری توصیفی و استنباطی برای توصیف پدیده ی مورد مطالعه و درک روابط متقابل و علّی بین ابعاد پدیده  یا پدیده ها .

·         استفاده از مفاهیم اعتبار ( درونی و بیرونی ) و روایی برای ارزیابی کیفیت نتایج .

سنت کیفی گرا :

این سنت به دنبال نقد پارادایم های عینی گرا ( اثباتی و پسا اثباتی ) به ویژه از دهه ی 1970 گسترش یافت و از نظر فلسفی و فکری بر رویکردهای ذهن گرا ، نسبی گرا و معناگرا استوار است . روش های کیفی را عمدتا به مثابه ی فنون مرتبط با گردآوری ، تحلیل ، تفسیر و ارایه ی اطلاعات و داده های شفاهی و روایتی تعریف می کنند . مهمترین ویژگی های روش شناسی کیفی را می توان چنین مقوله بندی کرد :

 • اتکا به داده های شفاهی ، روایتی ، گفتمانی و به طور کلی غیر عددی .
 • ماهیت تفسیری : روش کیفی مبتنی بر تفسیر داده های انسانی است ، نه اندازه گیری کمی رفتارها.
 • تحلیل روایتی پرمایه : گزارش ها و تحلیل های کیفی به صورت داستان گونه ، اما متکی بر معنای متاثر از مشاهده های عمیق استوار هستند .
 • محقق بخشی از فرآیند تحقیق است ؛ به این معنا که نوعی رابطه ی افقی و دوستانه با میدان تحقیق و سوژه های مطالعه دارد .
 • بستر محوری : تحقیق کیفی متکی بر مطالعه ی بستر است ، بستری که بر اساس رفتارهای طبیعی شکل گرفته و تجربه می شود .
 • استفاده از منطق استدلال استفهامی و استقرایی .
 • تحقیق های کیفی از نوع توصیفی ، تفهمی و اکتشافی هستند .
 • از روش های متعددی مانند مردم نگاری ، نظریه زمینه ای ، مطالعه ی موردی ، روش روایتی و مانند آن برای گردآوری و تحلیل داده ها استفاده می کند .
 • راهبرد نمونه گیری در تحقیق کیفی از نوع نمونه گیری هدفمند یا معیار محور است .
 • به کار گیری معیار اعتمادپذیری یا شایستگی اعتماد برای ارزیابی کیفیت نتایج و یافته ها .

سنت تحقیق با روش های ترکیبی :

تحقیق ترکیبی با اتکای فلسفی و فکری به پارادایم پراگماتیسم بر ترکیب دو روش شناسی کمی و کیفی تحقیق در همه ی مراحل تحقیق تاکید داشته و از تقابل سنتی روش شناختی کمیکیفی اجتناب می کند.

اصول عمومی این نوع روش شناسی را می توان چنین برشمرد .

 • بنیان فلسفی این روش شناسی ریشه در پراگماتیسم داشته و بر عمل گرایی در فرآیند تحقیق تاکید دارد .
 • این روش بر هر دو نوع داده ی عددی و روایتی تکیه داشته و هر دوی آنها را در تحلیل های خود وارد می سازد .
 • گردآوری و تحلیل داده های ترکیبی متضمن استفاده از هر دو رویه ی گردآوری داده های کمی و کیفی و تحلیل های آماری و تماتیک است .
 • روش ترکیبی منطق استدلال های قیاسی ، استقرایی ، استفهامی و پس کاوی را با هم ادغام کرده و بر تلاقی استدلال ها تاکید دارد .
 • روش های گردآوری ، تحلیل و تفسیر داده ها بر ترکیب هر دو رهیافت کمی و کیفی استوار است .
 • رویه ی نمونه گیری در این نوع تحقیق ، ترکیبی از رویه های احتمالی و هدفمند است .
 • جهت ارزیابی اعتبار کیفیت یافته ها و نتایج یا فرا استنباط ها از معیارهایی مانند کیفیت استنباط ، انتقال پذیری استنباط ، چهارچوب اعتباریابی و نظایر آن استفاده می شود .

 

 

 

مقایسه ی موضع گیری های روشناختی و فنی کمی ، کیفی و ترکیبی :

مسئله ی عمومی

موضع گیری کمی

موضع گیری کیفی

موضع گیری ترکیبی

روش ها

روش های کمی

روش های کیفی

روش های ترکیبی

محققان

کمی

کیفی

روش شناسان ترکیبی

پارادایم ها

اثبات گرایی و پسااثبات گرایی

برساختی - تفسیری

پراگماتیسم و تغییربخش

سوال های تحقیق

سوال ها ( فرضیه ها ) کمی

سوال های کیفی

سوال های ترکیبی( کمی کیفی )

شکل داده ها

نوعا عددی

نوعا روایتی

روایتی + عددی

نقش نظریه ، منطق

مبتنی بر چارچوب مفهومی یا نظریه ، مدل فرضیه ای - قیاسی

نظریه زمینه ای ؛ منطق استفهامی و استقرایی

هم منطق استفهامی استقرایی و هم قیاسی ؛ چرخه ی استقرا قیاس و استفهام

عبارات هدف تحقیق

بخش عمده ( اما نه همه ) تحقیق کمی ماهیتا تاییدی بوده و متضمن فرضیه ها یا سوال های تحقیق یا هر دو دسته است

بخش عمده ( اما نه همه ) تحقیق کیفی ماهیتا اکتشافی بوده و متضمن عبارت سوال های تحقیق است

تحقیق ترکیبی مستلزم هر دو سوال ها و فرضیه ها ( هم اکتشافی و هم تاییدی ) است

سنت های طرح

تحقیق ممکن است علّی ، تطبیقی ، همبستگی ، شبه آزمایشی یا آزمایشی باشد

مردم نگاری ، پدیدارشناسی، بیوگرافی، مطالعه موردی ، نظریه ی زمینه ای

همه ی سنت های طرح از جمله طرح های خاص در طرح های ترکیبی به کار می روند

نمونه گیری

تاکید بر نمونه گیری احتمالی

تاکید بر نمونه گیری هدفمند

نمونه گیری ترکیبی دارای هر دو بعد هدفمندی و احتمالی است

راهبردهای گردآوری داده ها

شامل همه ی انواع ، اما نوعا متضمن مشاهده ی ساخت یافته ، مصاحبه ی بسته ، پرسشنامه و آزمون هاست

شامل همه ی انواع ، اما نوعا مستلزم مشاهده ی ساخت نیافته ، مصاحبه ی باز ، گروه مرکزها و سنجه های غیر مزاحم است

همه راهبردهای گردآوری داده ها وارد می شود

تحلیل داده ها

تحلیل آماری ( توصیفی ، استنباطی)

شامل تحلیل داده های کیفی ( راهبردهای مقوله ای ، راهبردهای بسترمندسازی )

تحلیل های داده های ترکیبی هم تحلیل های تماتیک و هم تحلیل های عددی به علاوه ی تکنیک های تبدیل داده ها هستند

اعتبار یا مسائل کیفیت استنباط

اعتبار استتنتاج آماری ، اعتبار درونی ، اعتبار سازه ای و اعتبار بیرونی مورد تاکید هستند

قابلیت اعتماد ، باورپذیری ، انتقال پذیری ، اطمینان پذیری و انواع معیار صحت

همه ی مسائل اعتبار و استنباط تحت عنوان کیفیت استنباط و انتقال پذیری استنباط مورد توجه قرار می گیرند

 

منابع :

فراروش احمد محمد پور

روشهای تحقیق کمی و کیفی گال بورگ گال

 

+ نوشته شده توسط در شنبه یکم بهمن ۱۳۹۰ و ساعت 7:59 |

۹۰/۱۰/۲۷

1. ابطال پذیری یعنی فرضیات و نظریات باید قابل آزمایش باشند و بتوان نشان داد که آنها غلط هستند. نظریات فذوید ابطال پذیر نیست.

2. تحقیق مستلزم دارا بودن تفکر واگرا و انتقادی است.

3. در تحقیقات مقطعی اثر تاریخچه در سن های مختلف وجود دارد. اثر کوارت- هم دوره ولی در طولی خیر.

4. هنگامی که متغیر پیش بین پیوسته . ملاک گسسته باشد از رگرسیون لوجستیک استفاده میشود.

5. در نظر سنجی ها معمولاً از فاصله اطمینان استفاده می شکنند.

6. خطای نوع دوم زمانی اتفاق می افتد که فرض صفر نادرست باشد. پس دست محقق نیست.

7. معنادار بودن به معنای مهم بودن نیست. برای این کار باید اندازه ی اثر را حساب کرد:

برای آزمون  از d کوهن استفاده می شود.

برای همبستگی r ضریب تعیین و برای تحلیل واریانس مربع ایتا حساب می شود.

برای آزمون خی دو از  Vکرامر استفاده می شود و w کوهن برای میزان انطباق خی دو مناسب است ص146

 

8. تکرار آزمایش خطای نوع اول را کاهش می دهد161

9. بازآزمایی هنگامی که صفات طی زمان ثابت باشد نشان دهنده ی اعتبار است

10. دو نیمه کردن همسانی درونی است برای محاسبه احتبار وقتی رفتارها در طول زمان ثبات نداشته باشد

11. برای متغیر مقوله ای اعتبار از پایایی داوران محاسبه می شود

12. نمونه گیری سهمیهای شکل غیر احتمالی خوشه ای تصادفی استص120

13. اندازه نمونه به طرح تحقیق و توان آزمون بستگی دارد. روش های غیرپارامتریک توان کمتری دارند پس به حجم نمونه بیشتری نیاز است ص212

14. وقتی اندازه اثر کوچک است اندازه نمونه باید بزرگ باشد. 213

15. در آزمون های آماری پارامتریک مثل آزمون Tو تحلیل واریانس وقتی نمونه را افزایش میدهید تغییر پذیری خطای روش های آماری خود را کاهش داده و این به معنای افزایش اماره  بزرگتر t یاF است.218

6. سرنخ ها و ویژگی هایی که سبب می شود شرکت کنندگان ماهیت مطالعه را حدس بزنند ویژگی تقاضا نامده میشود. 230

7. انتصاب تصادفی در روایی درونی و انتخاب تصادفی آزمودنی ها بر روایی بیرونی اثر می گذارد.253

8. طرح های وابسته توان بیشتری دارند چون خطا های فردی کمتر است.

9. در طرح های مکرر( گروه ها وابسته- جفت)  به آزمودنی کمتری نیاز است . مقزون به صرفه است. و زمان خود متغیر مستقل است.

10. اثر توالی و ترتیب در روایی بیرونی موثر است. برای رفع مشکل 1) تعداد شرکت کنندگان زیاد و ترتیب ارایه تصادفی 2) متوازن سازی 3) مربع لاتین 264

11. هرگاه یک موقعیت آزمایشی بر موقعیت آزمایشی دوم تاثیر بگذارد و این اثر متفاوت از اثر همان موقعیت در زمانی باشد که بعد از موقعیت دیگر میآید متوان سازی مفید نیست. طرح گروه های جفت شده مشکل را حل می کند ص267 زیر ادر این طرح ها گروه ها از لحاظ متغیر تأثیرگذار در متغیر وابسته جفت می شوند.

12. طرح مختلط برای رفع کاستی های طرحهای بین گروهی و درون گروهی است. و ترکیبب آن دو است. متغیری که اثر توالی ایجاد می کند به صورت بین شرکت کنندگان سنجیده می شود و متغیرهای دیگر به صورت درون شرکت کنندگان

13. فرق طرح گروه های جفت شده و وابسته: در گروه های جفت شده آزمودنی ها متفاوت ولی همتا شده اند  ولی در وابسته آزمودنی ها یکسانند.278

14. درجات آزادی در وابسته کم است.

15. در بیشتر تحقیقات ارزیابی برنامه اط طرح گروه های نامعادل استفاده مب َودص313

16. از دست رفتن آزمودنی ها ی تحقیق در مطالعات طولی میرایی آزمایشی نامیده می شود؟ص329

+ نوشته شده توسط در سه شنبه بیست و هفتم دی ۱۳۹۰ و ساعت 13:38 |

122. پایایی از طریق فرمول هولستی که البته میزان شانسی بودن را نشان نمی دهد از فرمول زیر بدست می آید:    

= پایایی

M= تعداد موارد مورد توافق داوران

N = تعداد موارد کدگذاری شده

مثال: اگر تعداد 2 داور در 35 مورد کدگذاری توافق داشته و هر کدام تعداد 50 مورد را کدگذاری کرده باشند، پایایی برابر است با:                                    پایایی

 

123. فرمول اسکات برای از بین بردن اثر شانس: داور یکی است

درصد توافق مورد انتظار- درصد توافق مشاهده شده

= پایایی

درصد توافق مورد انتظار – 1

 هنگامی بیش از 2 داور هست از فرمول کاضا استفاده میشود.

 

 

 

درصد توافق مورد انتظار- درصد توافق مشاهده شده

= کاپا

درصد توافق مورد انتظار – M)×(N

N  = تعداد داوران

M = تعداد موارد کدگذاری شده

124. حداقل ضریب پایایی 6/0 می باشد.

125. روایی محتوایی و روایی همزمان و سازه در تحلیل محتوا استفاده می شود.

126. نظام طبقه بندی تحلیل محتوا باید پایا باشد یعنی. . . ؟

1. برای تمام واحدهای تحلیل جا و طبقه ای وجود داشته باشد.

2. کدگذاران در حداکثر موارد در مورد طبقه مناسب برای هر واحد تحلیل توافق داشته باشند*

3. هر ماده یا گویه شانس برابری جهت تحلیل واحد داشته باشند.

4. سوگیری محقق در یافته های تحلیل محتوا دخالت نکند

127. در تحلیل محتوا تعداد کدگذاران چند نفر باید باشد؟

1. یک تا دو نفر

2. دو تا شش نفر*

3. چهار تا 6 نفر

4. دو نفر تا چهار نفر

128. حداقل ضریب پایایی در تحلیل محتوا برابر است با؟

1. 30/0

2. 40/0

3. 5/0

4. ۶۰/۰*

129. کدام مو.رد جزو محدودیت های تحلیل محتوا محسوب نمی شود؟

1. نمی توان از آن به عنان مبنایی برای تعیین اثرات محتوا بر مخاطبان استفاده کرد.

2. یافته های تحقیق به چهارچوب مقوله ها و تعاریف مورد استفاده محدود می شود.

3. در اعلب موارد پر هزینه و وقت گیر است.

4. نتایج حاصل را نمیتوان تعمیم داد.*

130. در پرسشنامه ها گزینه سایر قرار می دهیم. اگر میزان انتخاب سایر از 5 درصد پاسخگویان بیشتر شد، پرسشنامه اشکال دارد.

131. روش تحقیق پیمایشی دارای روایی بیرونی زیادی است و داده ها قابل تعمیم می باشند. از لحاظ هزینه مقرون به صرفه بوده و اطلاعات زیادی را می توان سریع بدست آورد و اطلاعات در شرایط طبیعی اخذ می شود. از محدودیت های آن می توان به سوگیری در صورتی که جمله بندی اشکال داشته باشد و دادن پاسخ غلط و عدم اعمال متغیر مستقل اشاره کرد.

132. از سوالات بسته زمانی استفاده می شود که تعداد پاسخ های احتمالی محدود باشد و تمام پاسخ های مرتبط به یک سوال را بتوان تعیین کرد.

133. سوالات باز برای مطالعات اکتشافی مناسب هستند. و اگر نتوانیم تمامی پاسخ های احتمالی را پیش بینی کنیم از ان استفاده می شود. اشکالش در تحلیل و نیز ممکن است بعضی بیش از یک پاسخ بدهند.

134. پرسشنامه معکوس یعنی ابتدا فیلم می بینند بعد پرسشنامه می سازند.

135. سوال فیلتر یعنی مثلاً می پرسیم مجردید یا متأهل. اگر مجردید به سوالات بعدی پاسخ دهید. این سوال فیلتر است.

136. سوالات نظر سنجی بهتر است ابتدا بیاید در آخر سن، جنس و مانند آن سوال شود.

در مصاحبه تلفنی حجم نمونه باید 3 برابر انتخاب شود تا مشکلی پیش نیاید.

137. اولین چیزی که بر پاسخگویی اثر می گذارد، خصوصیات فیزیکی و اجتماعی مصاحبه گر است.

138. اشکالات مصاحبه: پر هزینه بودن، وقت گیر بودن، ذهنی بودن، زمان ب بودن، تغییر سوالات از مصاحبه ای به مصاحبه ی دیگر.

139. پیمایش تلفنی حد وسط مصاحبه ی شخصی و پیمایش پستی است. کنترل بیشتر و میزان پاسخگویی بیشتر ولی گران هستند.

140. گروه های متمرکز: گاهی نمیتوان فرضیه ای صورتبندی کرد. اطلاعات از پدیده اینقدر کم است که نمی توانیم چنین کاری بکنیم. این روش که نمونه ای اکتشافی است محقق اطلاعات عمیق دریافت می کند. معمولاً مرکب از یک رهبر و 10 شرکت کننده است. تعمیم پذیری کم است چون نمونه تصادفی نیست. وظیقه رهبر گروه تسهیل جریانپاسخ ها، پوشش دادن چهارچوب موضوع، سوال کردن، وارسی حوزه های مبهم و پیگیری سیر تحقیق است. در یک مصاحبه استاندارد محرک برای پاسخ دهی سوالات مصاحبهگر است  ولی در گروه متمرکز یک محرک ثانویه تجربه های خود گروه است.ص169

141. در گروه متمرکز داده ها یا به صورت خام یا روش توصیفی یعنی نقلی و روایتی و یا تفسیری گزارش می شود که آخری عمیق تر ولی سودارتر است. گروه متمرکز انعطاف پذیرتر و کم هزینه تر نسبت به مصاحبه ساخت یافته است. در گروه متمرکز تعامل افراد منجر به تشویق پاسخدهی بیشتر می شود. معایب آن عدم تعمیم پذیری، ذهنی بودن است و کمتر احتمال دارد داده های کمی در اختیار بگذارد.

142. از سوالات بسته زمانی استفاده می شود که؟

1. تعداد پاسخ های احتمالی کم باشد.*

2. تعداد پاسخ ها نامحدود باشد

3. اطلاعات نظری برای محدود کردن پاسخ ها نداشته باشیم

4. استفاده از روش های اماری پیشرفته مهم نباشد

143. مهم ترین اشکال روش پیمایشی این است که:

1. از آن در شرایط واقعی نمی توان استفاده کرد.

2. هزینه آن بسیار زیاد است.

3. پاسخگویان ممکن است اطلاعات غلط دهند.

4.  هدم دستکاری متغیر مستقل

144. کدام روش بیشتر در مطالعات اجتماعی استفاده می شود؟

1. پیمایش*

2. آزمایشی

3. تحلیل محتوا

4. فرا تحلیل

145. در کدام نوع مصاحبه سوالات خاصی از تمامی پاسخگویان پرسیده می شودف اما به دلیل محاوره ای بودن مصاحبه گر آزاد است که سوالات را تغییر داده و یا ترتیب آنها را به شکل مناسب تر اجرا کند؟

1. استاندارد شده

2. بدون ساختار

3. نیمه ساختار*

4. پیمایشی

146. تعمیم پذیری کدام روش بیشتر است؟

1. آزمایشی

2. پیمایشی*

3. نیمه ازمایشی

4. کیفی

147. اولین قدم در روش پیمایشی چیست؟

1. بیان هدف

2. بیان مسئله*

3. فرضیه

4. تعیین جامعه

148. برای افراد مجرب کدام روش مصاحبه مناسب است؟

1. استاندارد شده

2. نیمه ساختار

3. بدون ساختار*

4 . هر سه

149. دستیابی به اطلاعات در کدام مورد زیاد است؟

1. حضوری*

2. تلفنی

3. دیسک پستی

4. پرسشنامه پستی

150. پرهزینه ترین تحقیق پیمایشی کدام است؟

1. حضوری*

2. تلفنی

3. پرسشنامه پستی

4. دیسک تلفنی

151. کدام جمله درست است؟

1. گروه متمرکز انعطاف ناپذیر و هزینه بر است.

2. نتایج گروه متمرکز قابل تعمیم است.

3. داده های گروه متمرکز شباهت زیادی به یادداشتهای میدانی دارد*

4. گروه متمرکز بیشتر از مصاحبه داده های کمی به دست می دهد.

 

152. تحقیقات آزمایش در کتابهای مختلف به صورت زیر طبقه بندی شده است.

پیش آزمایشی( شبه آزمایشی)

شبه آزمایش( نیمه آزمایشی)

تمام آزمایشی

153. دو روش برای هم ارز کردن گروه ها در تحقیقات آزمایشی همتا کردن و گمارش تصادفی است. بهترین روش روش ترکیبی ا ابتدا همتا و سپس به تصادف به گروه ها واگذار می شوند.

154. عامل تاریخچه در میدانی مشکل تر از آزمایشگاهی است.

155. منظور از عامل آزمون در روایی درونی یعنی افراد برای بار دوم مهارت بیشتری پیدا می کنند که دیگر اثر متغیر مستقل نیست. مثل شرکت در آزمون هوش برای بار دوم.

156. منظور از ابزار اندازه گیری هر گونه عامل در ارتباط با اجرای آزمون می باشد. مثلا در مرحله ی پیش آزمون آزمونگر سختگیر باشد و یا آزمون مشکل تر باشد تا پس آزمون.

منظور از بازگشت امار این است که اگر آزمودنی ها از گروه های انتهایی باشند ممکن است در اجاهای بعدی به دلیل خستگی یا بیماری ممکن است نمراتشان کم شود ولی با عوض شدن شرایط در اجرای بعدی نمراتشان متفاوت و به سمت میانگین گروه تغییر می کند.

157. در طرح پس آزمون – پیش آزمون انتخاب و افت کنترل می شود. افت چون گروه گواه نداریم.

طرح گروههای ایستا مهمترین تهدید مربوط به انتخاب است در روایی درونی ص189

158. در طرح تمام آزمایشی پیش آزمون – پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل در گروه آزمایش ممکن است عده ای از شرکت در آمایش انصراف بدهند این تنها عامل تهدید کننده است.

159. مهمترین مزیت طرح چهار گروه سالومون نشان دادن اثر تعامل متغیر مستقل با پیش آزمون است.

160. اثر متغیر مستقل در چهار گروه سالومون به شکل زیر محاسبه می شود

 

 

تأثیر کاربندی:

O2-O1

O2-O4

O5-O6

O5-O3

(O2-O1)-(O4-O3)

O2=O5

 

تأثیر سایر عوامل تأثیر گذار بر روایی درونی طرح پژوهش:

اگر O3=O4 تاریخچه، بلوغ،ابزار،رگرسیون و افت بی تأثیر

اگر O2> O5 اثر آزمون و تعامل با متغیر مستقل است.

O2=O5 آزمون و تعاملش با متغیر مستقل بی تأثیر بوده است. ,

O1=O3=O6 تاریخچه؛ بلوغ؛ و تعاملشان بی تأثیر بوده است.

161. تفاوت طرح های سری زمانی با طرح های AB این است که در طرح سری زمانی اعمال متغیر مستقل نداریم. مثلاً میزان تصادفات قبل از افزایش جرایم ثبت و پس از افزایش جرایم نیز ثبت می شوند این سری زمانی است به شرطی که در هر دو مرحله حداقل سه بار آزمون اجرا شود. ما نیز کاربندی اعمال نکردیم.

162. در طرح سریهای زمانی تنها عامل روایی درونی تاریخچه تأثیر گذار است. که آنهم با طرح دو گروهه سری زمانی حل است.

163. در روایی بیرونی اثر ازمون به حساس شدن آزمودنی ها اشاره می کند که آنها در پس ازمون  در گروه آزمایشی رفتاری متفاوت نشان میدهند که حاصل متغیر مستقل نیست.

164 .  در کدام طرح می توان اثر پیش آزمون را بررسی کرد؟

1. طرح چهار عاملی

2. پس آزمون با گروه گواه

3. چهار گروه سولومون*

4. طرح دو گروهی با گروه گواه

165. روایی بیرونی کدام طرح بیشتر است

1. تمام ازمایشی

2. نیمه آزمایشی*

3. شبه تجربی

4. پیش تجربی

166. اثر رگرسیون چگونه بر طرف می شود؟

1. انتخاب تصادفی*

2. همتا سازی

3. آزمون

4. گروه کنترل

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در یکشنبه بیست و پنجم دی ۱۳۹۰ و ساعت 9:3 |

57. متغیرهای مستقل به دودسته تقسیم می شوند. خصیصه ای مانند هوش، محیط خانه، عادات خواندن، انگیزش که محقق نمی تواند آنها را به تصادف به گروه ها و سطح های متغیر تخصیص دهد. یعنی انتخاب تصادفی نداریم. آن ویژگی است که آزمودنی ها از قبل با خود دارند. و متغیرهای فعال که محقق آنها را دستکاری می کند. مانند حضور در آزمایشگاه و عدم حضور در آنجا. در صورتی که به بررسی متغیر خصیصه ای بپردازیم روش تحقیق علی – مقایسه ای خواهیم داشت و اگر به بررسی متغیر فعال بپردازیم روش آزمایشی داریم. اضطراب یک از نادرترین متغیرهایی است که می تواند هم خصیصه ای و هم فعال باشد. ص213

58. در پژوهش های علی مقایسه ای عوامل زیر منجر به مشاهده ی رابطه ی کاذب بین متغیرها می شود. عامل مشترک، علیت معکوس، وجود متغیرهای مستقل دیگر.

عامل مشترک: فرض کنید دیده شده است بین میزان مصرف برق و بیماری های روحی روانی رابطه وجود دارد. خوب ممکن است این رابطه به خاطر یک عامل دیگر مانند رشد جمعیت باشد که به سبب آن میزان برق و بیماری افزایش می یابد. رشد جمعیت عامل مشترک نامیده می شود.

علیت معکوس: باید ببینیم اگر x علت y است، نمی توان گفت  y نیز می تواند علت x باشد. مانند عزت نفس در پیشرفت تحصیلی رابطه دارد. هر دو می توانند علت هم باشند.

وجود متغیر مستقل دیگر. ممکن است دیدن رابطه به خاطر  xنباشد بلکه عامل دیگری تأثیر گذاشته باشد. مانند: مثلاً کاهش یک بیماری به سبب توزیه بروشور های آموزشی نباشد بلکه مشاهده تلویزیون تأثیرگذار باشد.

59. روش های کنترل در پژوهش های علی- مقایسه ای:

نمره های تغییر: یعنی محقق باید اگر تغییر مشاهده می کند دقت کند آیا این تغییر به اثر متغیر مورد نظر ربط دارد یا این میزان تغییر در یک الگوی تغییر زمانی اتفاق می  افتد. مثلاً تغییر روش تدریس اثر نداشته باشد و تغییری که می بینیم در پیشرفت بچه ها هر ساله به یک میزان مشخص مثلاً در مثال زیر سالی2/1 نمره برای گروه کاربندی و 8/0 برای گروه شاهد اتفاق می فتد و ربطی به متغیر مستقل ندارد. بررسی این روند را نمره های تغییر می گویند.

مثال: مدیر مدرسهA  شیوه جدید تدریس را برای پایه پنجم در مدرسه اش پیاده می کند. در مدرسهB در همان منطقه به روش سنتی تدریس می شود. در پایان سال میانگین کلاس پنجم 16 می شود. میانگین کلاس پنجم در مدرسه B 14 می باشد. او در این مرحله نم ِتواند نتیجه گیری کند روشش تأثیر گذاشته است. وی اقدام به بررسی نمرات تغییر می کند( درک الگوی ثابت پیشرفت که به متغیر مستقل ربطی ندارد) ابتدا شاید از قبل این دو گروه با هم فرق داشته اند. بنابراین میانگین کلاس چهارم آنها را می گیرد. برای مدرسهA برابر 8/14 و برای مدرسه ی B 2/13 می باشد. پس از قبل نیز این دو گروه با هم متفاوت بوده اند. تفاوت نمره پیش آزمون و پس آزمون برای مدرسه ی A برابر است با (16-14/8=1/2) و برای مدرسه ی B برابر است با(14-13/2=0/4 ). در این مرحله نیز نمی تواند بگوید روشش موثر بوده است. بیایید میانگین کلاس چهارم را بر 4 یعنی تعداد سال های گذشته تقسیم کنیم. برای مدرسه یA داریم:14/8 ÷4 = 1/2 و برای مدرسه ی B داریم 13/2 ÷ 4 = 0/8

همانطور که ملاحظه می شود به نمرات مرحله قبل بر می گردیم. یعنی میزان تغییر مشاهده شده در مدرسه ی A به اثر آزمایشی مربوط نبوده و یک الگوی تغییر پیوسته است که خود به خود اتفاق می افتد.ص221

همتا سازی: در پژوهش علی مقایسه ای همتا سازی باید از داخل یک جامعه انجام شود نه از جوامع مختلف. در این صورت ممکن است تفاوت های مشاهده شده در اثر رگرسون باشد. نه اثر آزمایشی.ص223

تحلیل کوواریانس:

مزیت اصلی این روش این است به جای داده های زوج شده از تمامی نمرات استفاده می شود.

گروه های همگن: که در حقیقت روش کنترل از طریق ثابت نگه داشتن متغیر است. مثلا بررسی فقط روی دخترها انجام شود.

60. طرح های تک آزمودنی: طرح  های تحقیق نیمه آزمایشی هستند.که متغیر وابسته در یک فرد یا گروهی از افراد طی زمان اندازه گیری می  شود.

متغیر وابسته در مرحله ی خط پایهA و در مرحله  دروانی B یعنی در مراحله ی اعمال متغیر مستقل چندین بار اندازه گیری می شود. این طرح از الگوهای درمانی و بالینی محسوب می شود. منبع دبگر دانش بالنی تاریخچه موردی است. در این شیوه افراد گزارش کارهای بالینی خود را ارایه می کنند که منبع مفیدی از دانش است اما دارای محدودیت های زیر است:

- معمولاً گزارش های موفقیت آمیز ارایه می شود، در حالیکه گزارش شکست ها نیز ضروری هستند.

- فاقد روایی و اعتبار داده های جمع آوری شده هستند.

- از گروه کنترل استفاده نمی شود.

طرح های تک موردی برای رفع کاستی های بالا است.

61. فرایند تحقیق بالنی

1تعریف مشکل 2. تعیین هدف 3. انتخاب یک طرح تک آزمودنی 4. تعیین و اندازه گیری خط پایه (A) 5. اعمال کاربندی( درمان)(B) 6. ارزیابی اثرات درمان

 

- با مقایسه اندازه های پس از درمان با خط پایه که حداقل سه بار باید انجام شود، اثر بخشی درمان مشخص می شود.

- دو چیز را در اندازه گیری خط پایه باید مورد توجه قرار داد1) چه چیزی باید اندازه گیری شود 2) چونه باید آن را اندازه گرفت.

62. چهار شکل خط پایه داریم1) خط پایه باثبات که بهترین خط پایه است. در آن وضع اولیه مراجع مثلاً تعداد رفتارهای ناخن جویدن طی یک دوره مشاهده ثابت است.2) روند صعودی که فرد طی زمان مشاهده و ثبت رفتار ، رفتار ش مثلاً ناخن جویدن رو به افزایش است. 3) روند نزولی که عکس مرحله ی پیشین است. 4) خط پایه بی ثبات که رفتارهای مشاهده شده از لحاظ فراوانی وقوع نوسان دارد. بدترین خط پایه است.

63. در مرحله درمان آن چه مهم است این است که فقط یک درمان( متغیر مستقل) اعمال شود.

64. در مرحله ِ ارزیابی اگر خط پایه بی ثبات بوده براحتی نمی توان اثر بخشی درمان را فهمید. یک راه این است که اندازه گیری خط پایه را ادامه دهیم تا به الگویی ثابت دست یابیم.ص222

65. انواع طرح های تک آزمودنی:

مهمترین تفاوت این طرح ها در میزان روایی درونی آنهااست.

- طرح تک درمانیAB: به طرح تک آزمودنی معروف است.روایی درونی طرح را تاریخچه تهدید می کند.

- طرح بازگشتی: دو نوع طرح بازگشتی وجود دارد

الف)ABA: در مرحله ی بدون درمان پایان می پذیرد.

ب) ABAB: در مرحله  درمان پایان می پذیرد. اگز درمان قطع شود و رفتار به حالت ابتدایی بر گرددو اگر درمان مجدد اعمال شودBو رفتار بهبود یابد یعنی درمان و کاربندی موثر بوده است. طرح های بازگشتی به سبب کنترل عامل تاریخچه از روایی درونی بالاتری برخوردارند.

65. طرح های چند خط پایه ای: حداقل از سه خط پایه باید استفاده شود. این طرح ها دارای روایی درونی قویتری هستند.

- مراجع اول A1B:  از اولین مراجع خط پایه گرفته می شود و سپس درمان.

- مراجع دومA1A2B از مراجع دوم دو خط پایه و سپس درمان

- مراجع سوم A1A2A3B: از مراجع سوم سه خط پایه و سپس درمان

66. تعمیم پذیری این طرح ها کم است. تعمیم پذیری این طرح ها با تکرار در طی زمان بدست می آیدص 247

 

67. مناسب ترین روش تحقیق برای ارزیابی تغییر فردی و بررسی روش های درمانی کدام است؟

1. روش آزمایشی

2. روش همبستگی

3. روش تک آزمودنی*

4. روش کیفی

68. برای مطالعه ی نمونه های استثنایی کدام یک از روش های تحقیق مناسب تر است؟

1. علی- مقایسه ای

2. همبستگی

3. تجربی

4. تک آزمودنی*

68. اولین گام در تحقیق بالینی کدام است؟

1. تعیین هدف

2. ارزیابی اثرات درمان

3. مشخص کردن مشکل*

4. تعیین خط پایه

69. یکی از جنبه های قابل توجه مدل تحقیق بالینی عبارت است از:

1. نیاز به درمان واحد و مشخص*

2. خط پایه متغیر

3. انجام سنجش

4. پیچیدگی طرح

70. در تحقیق تک آزمودنی بدترین خط پایه کدام است؟

1. با ثبات

2. بی ثبات*

3. صعودی

4. نزولی

71. روایی طرح AB را کدام عامل تهدید می کند؟

1. بلوغ

2. رگرسیون

3. رشد

4. پیشینه*

72. در مدل تحقیق بالینی، هر چقدر خطوط پایه بیشتر باشد، . . . بیشتر خواهد بود.

1. روایی درونی*

2. روایی بیرونی

3. اعتبار درونی

4. اعتبار بیرونی

73. در چه صورت می توان نتایج حاصل از طرح های تک آزمودنی را تعمیم داد؟

1. وجود خط پایه باثبات

2. ارایه درمان های متفاوت

3. تکرار در طی زمان*

4. افزایش تعداد ارایه درمان


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در یکشنبه بیست و پنجم دی ۱۳۹۰ و ساعت 9:0 |

تاریخ ۲۵/۱۰/۹۰

57. متغیرهای مستقل به دودسته تقسیم می شوند. خصیصه ای مانند هوش، محیط خانه، عادات خواندن، انگیزش که محقق نمی تواند آنها را به تصادف به گروه ها و سطح های متغیر تخصیص دهد. یعنی انتخاب تصادفی نداریم. آن ویژگی است که آزمودنی ها از قبل با خود دارند. و متغیرهای فعال که محقق آنها را دستکاری می کند. مانند حضور در آزمایشگاه و عدم حضور در آنجا. در صورتی که به بررسی متغیر خصیصه ای بپردازیم روش تحقیق علی – مقایسه ای خواهیم داشت و اگر به بررسی متغیر فعال بپردازیم روش آزمایشی داریم. اضطراب یک از نادرترین متغیرهایی است که می تواند هم خصیصه ای و هم فعال باشد. ص213

58. در پژوهش های علی مقایسه ای عوامل زیر منجر به مشاهده ی رابطه ی کاذب بین متغیرها می شود. عامل مشترک، علیت معکوس، وجود متغیرهای مستقل دیگر.

عامل مشترک: فرض کنید دیده شده است بین میزان مصرف برق و بیماری های روحی روانی رابطه وجود دارد. خوب ممکن است این رابطه به خاطر یک عامل دیگر مانند رشد جمعیت باشد که به سبب آن میزان برق و بیماری افزایش می یابد. رشد جمعیت عامل مشترک نامیده می شود.

علیت معکوس: باید ببینیم اگر x علت y است، نمی توان گفت  y نیز می تواند علت x باشد. مانند عزت نفس در پیشرفت تحصیلی رابطه دارد. هر دو می توانند علت هم باشند.

وجود متغیر مستقل دیگر. ممکن است دیدن رابطه به خاطر  xنباشد بلکه عامل دیگری تأثیر گذاشته باشد. مانند: مثلاً کاهش یک بیماری به سبب توزیه بروشور های آموزشی نباشد بلکه مشاهده تلویزیون تأثیرگذار باشد.

59. روش های کنترل در پژوهش های علی- مقایسه ای:

نمره های تغییر: یعنی محقق باید اگر تغییر مشاهده می کند دقت کند آیا این تغییر به اثر متغیر مورد نظر ربط دارد یا این میزان تغییر در یک الگوی تغییر زمانی اتفاق می  افتد. مثلاً تغییر روش تدریس اثر نداشته باشد و تغییری که می بینیم در پیشرفت بچه ها هر ساله به یک میزان مشخص مثلاً در مثال زیر سالی2/1 نمره برای گروه کاربندی و 8/0 برای گروه شاهد اتفاق می فتد و ربطی به متغیر مستقل ندارد. بررسی این روند را نمره های تغییر می گویند.

مثال: مدیر مدرسهA  شیوه جدید تدریس را برای پایه پنجم در مدرسه اش پیاده می کند. در مدرسهB در همان منطقه به روش سنتی تدریس می شود. در پایان سال میانگین کلاس پنجم 16 می شود. میانگین کلاس پنجم در مدرسه B 14 می باشد. او در این مرحله نم ِتواند نتیجه گیری کند روشش تأثیر گذاشته است. وی اقدام به بررسی نمرات تغییر می کند( درک الگوی ثابت پیشرفت که به متغیر مستقل ربطی ندارد) ابتدا شاید از قبل این دو گروه با هم فرق داشته اند. بنابراین میانگین کلاس چهارم آنها را می گیرد. برای مدرسهA برابر 8/14 و برای مدرسه ی B 2/13 می باشد. پس از قبل نیز این دو گروه با هم متفاوت بوده اند. تفاوت نمره پیش آزمون و پس آزمون برای مدرسه ی A برابر است با (16-14/8=1/2) و برای مدرسه ی B برابر است با(14-13/2=0/4 ). در این مرحله نیز نمی تواند بگوید روشش موثر بوده است. بیایید میانگین کلاس چهارم را بر 4 یعنی تعداد سال های گذشته تقسیم کنیم. برای مدرسه یA داریم:14/8 ÷4 = 1/2 و برای مدرسه ی B داریم 13/2 ÷ 4 = 0/8

همانطور که ملاحظه می شود به نمرات مرحله قبل بر می گردیم. یعنی میزان تغییر مشاهده شده در مدرسه ی A به اثر آزمایشی مربوط نبوده و یک الگوی تغییر پیوسته است که خود به خود اتفاق می افتد.ص221

همتا سازی: در پژوهش علی مقایسه ای همتا سازی باید از داخل یک جامعه انجام شود نه از جوامع مختلف. در این صورت ممکن است تفاوت های مشاهده شده در اثر رگرسون باشد. نه اثر آزمایشی.ص223

تحلیل کوواریانس:

مزیت اصلی این روش این است به جای داده های زوج شده از تمامی نمرات استفاده می شود.

گروه های همگن: که در حقیقت روش کنترل از طریق ثابت نگه داشتن متغیر است. مثلا بررسی فقط روی دخترها انجام شود.

60. طرح های تک آزمودنی: طرح  های تحقیق نیمه آزمایشی هستند.که متغیر وابسته در یک فرد یا گروهی از افراد طی زمان اندازه گیری می  شود.

متغیر وابسته در مرحله ی خط پایهA و در مرحله  دروانی B یعنی در مراحله ی اعمال متغیر مستقل چندین بار اندازه گیری می شود. این طرح از الگوهای درمانی و بالینی محسوب می شود. منبع دبگر دانش بالنی تاریخچه موردی است. در این شیوه افراد گزارش کارهای بالینی خود را ارایه می کنند که منبع مفیدی از دانش است اما دارای محدودیت های زیر است:

- معمولاً گزارش های موفقیت آمیز ارایه می شود، در حالیکه گزارش شکست ها نیز ضروری هستند.

- فاقد روایی و اعتبار داده های جمع آوری شده هستند.

- از گروه کنترل استفاده نمی شود.

طرح های تک موردی برای رفع کاستی های بالا است.

61. فرایند تحقیق بالنی

1تعریف مشکل 2. تعیین هدف 3. انتخاب یک طرح تک آزمودنی 4. تعیین و اندازه گیری خط پایه (A) 5. اعمال کاربندی( درمان)(B) 6. ارزیابی اثرات درمان

 

- با مقایسه اندازه های پس از درمان با خط پایه که حداقل سه بار باید انجام شود، اثر بخشی درمان مشخص می شود.

- دو چیز را در اندازه گیری خط پایه باید مورد توجه قرار داد1) چه چیزی باید اندازه گیری شود 2) چونه باید آن را اندازه گرفت.

62. چهار شکل خط پایه داریم1) خط پایه باثبات که بهترین خط پایه است. در آن وضع اولیه مراجع مثلاً تعداد رفتارهای ناخن جویدن طی یک دوره مشاهده ثابت است.2) روند صعودی که فرد طی زمان مشاهده و ثبت رفتار ، رفتار ش مثلاً ناخن جویدن رو به افزایش است. 3) روند نزولی که عکس مرحله ی پیشین است. 4) خط پایه بی ثبات که رفتارهای مشاهده شده از لحاظ فراوانی وقوع نوسان دارد. بدترین خط پایه است.

63. در مرحله درمان آن چه مهم است این است که فقط یک درمان( متغیر مستقل) اعمال شود.

64. در مرحله ِ ارزیابی اگر خط پایه بی ثبات بوده براحتی نمی توان اثر بخشی درمان را فهمید. یک راه این است که اندازه گیری خط پایه را ادامه دهیم تا به الگویی ثابت دست یابیم.ص222

65. انواع طرح های تک آزمودنی:

مهمترین تفاوت این طرح ها در میزان روایی درونی آنهااست.

- طرح تک درمانیAB: به طرح تک آزمودنی معروف است.روایی درونی طرح را تاریخچه تهدید می کند.

- طرح بازگشتی: دو نوع طرح بازگشتی وجود دارد

الف)ABA: در مرحله ی بدون درمان پایان می پذیرد.

ب) ABAB: در مرحله  درمان پایان می پذیرد. اگز درمان قطع شود و رفتار به حالت ابتدایی بر گرددو اگر درمان مجدد اعمال شودBو رفتار بهبود یابد یعنی درمان و کاربندی موثر بوده است. طرح های بازگشتی به سبب کنترل عامل تاریخچه از روایی درونی بالاتری برخوردارند.

65. طرح های چند خط پایه ای: حداقل از سه خط پایه باید استفاده شود. این طرح ها دارای روایی درونی قویتری هستند.

- مراجع اول A1B:  از اولین مراجع خط پایه گرفته می شود و سپس درمان.

- مراجع دومA1A2B از مراجع دوم دو خط پایه و سپس درمان

- مراجع سوم A1A2A3B: از مراجع سوم سه خط پایه و سپس درمان

66. تعمیم پذیری این طرح ها کم است. تعمیم پذیری این طرح ها با تکرار در طی زمان بدست می آیدص 247

 

67. مناسب ترین روش تحقیق برای ارزیابی تغییر فردی و بررسی روش های درمانی کدام است؟

1. روش آزمایشی

2. روش همبستگی

3. روش تک آزمودنی*

4. روش کیفی

68. برای مطالعه ی نمونه های استثنایی کدام یک از روش های تحقیق مناسب تر است؟

1. علی- مقایسه ای

2. همبستگی

3. تجربی

4. تک آزمودنی*

68. اولین گام در تحقیق بالینی کدام است؟

1. تعیین هدف

2. ارزیابی اثرات درمان

3. مشخص کردن مشکل*

4. تعیین خط پایه

69. یکی از جنبه های قابل توجه مدل تحقیق بالینی عبارت است از:

1. نیاز به درمان واحد و مشخص*

2. خط پایه متغیر

3. انجام سنجش

4. پیچیدگی طرح

70. در تحقیق تک آزمودنی بدترین خط پایه کدام است؟

1. با ثبات

2. بی ثبات*

3. صعودی

4. نزولی

71. روایی طرح AB را کدام عامل تهدید می کند؟

1. بلوغ

2. رگرسیون

3. رشد

4. پیشینه*

72. در مدل تحقیق بالینی، هر چقدر خطوط پایه بیشتر باشد، . . . بیشتر خواهد بود.

1. روایی درونی*

2. روایی بیرونی

3. اعتبار درونی

4. اعتبار بیرونی

73. در چه صورت می توان نتایج حاصل از طرح های تک آزمودنی را تعمیم داد؟

1. وجود خط پایه باثبات

2. ارایه درمان های متفاوت

3. تکرار در طی زمان*

4. افزایش تعداد ارایه درمان

+ نوشته شده توسط در یکشنبه بیست و پنجم دی ۱۳۹۰ و ساعت 8:59 |

 با توجه به جدول زیر به پرسش های زیرپاسخ دهید:

 

 

نتیجه

1

2

3

4

5

6

فراوانی

12

7

14

9

10

8

 

15. فرضیه صفر  بیان می کند نسبت جامعه برای هر نتیجه برابر است با:

1. 60/1

2. 6/1*

3. 10

16. فراوانی مورد انتظار برای نتیجه عبارت است از:

1. 6/1

2. 10*

3. 60

17. آماره ِآزمون خی دو برابر است با:

1. صفر

2. 3

3. 4/3*

18. درجه ی آزادی برابر است با:

1. 5

2. 6

3. 59

19p-value.   برابر است با:

1. بین05/0 و 1/0

2. بین 15/0 و 20/0

3. بزرگتر 25/0*

20. بهترین نتیجه عبارت است از:

1. هیچ مدکی دال بر معنادار بودن نامناسب تغذیه وجود ندارد.*

2. مدارک معناداری حاکی از نامناسب بودن تغذیه وجود دارد.

3. تغذیه مناسب است.

 جدول زیر جنسیت و نوشیدنی انتخاب شده 100 نفر را به گونه ای تصادفی نشان می دهد. آزمون استقلال انجام شد. به پرسش های زیر پاسخ دهید.

 

 

جنسیت

A  چای مشهد

B  عرق نعنای قوچان

مرد

15

25

زن

40

20

 

21. فرضیه صفر کدام است؟

1. جنسیت و انتخاب نوشیدنی همراه همند.

2. جنسیت و انتخاب نوشیدنی وابسته اند.

3. جنسیت و انتخاب نوشیدنی از هم مستقلند.*

 

22. فراوانی مورد انتظار برای زنان و نوشیدنی a برابراست با:

1. 25

2. 30

3. 33*

23. آماره ی خی دو برابر است با:

1. 25/8*

2. 17/9

3. 14

24. درجه آزادی برابر است با:

1. 1*

2. 3

3. 99

25.استفاده از فرضیه یکی از تفاوت های اصولی بین رویکرد علمی و استدلال استقرایی است. ص    غ

26. در عمل افزایش تعداد متغیرها ممکن است تعمیم پذیری را کاهش دهد. ص  غ

27. تحقیق در مقایسه با روش علمی روندی رسمی تر منظم تر و دقیق تر است. ص  غ

28. مزیت پژوهش های مبتنی بر نظریه عبارت است از:

1. مشخص شدن جهت پژوهش*

2. توجه به جزئیات بیشتر در امر تحقیق

3. سهولت جمع آوری داده ها

4. کاربرد بیشتر تحقیق

29.  انتخاب مسایل پژوهشی و کیفیت آن بیشتر متأثر است از:

1.تجربه و بینش علمی پژوهشگر*

2. تئوری و فرضیات پژوهشی

3. روش اجرای پژوهش

4. مهارت در عملیات میدانی

30. در مطالعات اکتشافی فرضیه ضروری است.ص *     غ

فرضیه اساس و پایه ی نمونه گیری و طرحی را که باید مورد استفاده قرار گیرد، تعیین می کند. ص*   غ

31. آزمون آماری به کمک کدام یک از فعالیت های پژوهشی زیر انتخاب می شود؟

1. سوال های تحقیق

2. طرح تحقیق

3. فرضیه آماری*

4. نمونه و جامعه

32. صورتبندی فرضیه از طریق تعمیم رابطه های مشاهده شده را چه می نامند؟

1. فرضیه ی استقرایی*

2. فرضیه علمی

3. فرضیه ی قیاسی

4. فرضیه ی آزمایش

33.پایه و اساس یک علم تجربی را کدام عامل زیر تشکیل می دهد؟

1. تعمیم قیاسی

2. مشاهده و تعمیم استقرایی*

3. مشاهده

4. تعمیم استقرایی

34. فرضیات منتیج از نظریه را چه می نامند؟

1. فرضیه ی استقرایی

2. فرضیه علمی

3. فرضیه ی قیاسی*

4. فرضیه ی آزمایش

35. در مطالعات اکتشافی فرضیات به صورت . . . . . نوشته می شود.    دو دامنه

36.ملاک با ارزش بودن یک فرضیه، توانایی آن در آزمودن روایی آن است.ص*  

37. اهمیت متغیرها به این دلیل است که دنیای تجربی را به دنیای نظری ارتباط می دهند.  ص*   غ

 

                                    همراه
 


38. متغیرهای مداخله گر                         عینی      کنترل 

                                    مشتبه کننده                 تعدیل کننده   

                                                      

                                                       ذهنی مزاحم

 

 

39. هدف اصلی تعریف عملیاتی سهولت در برقراری ارتباط و جلوگیری از تضاد در معنا نزد خوانند است ص* غ

40. منظور از تحلیل گویه در طیف لیکرت، مقایسه ی ارزش عددی پاسخگو در هر گویه با مج.ع ارزش های عددی به دست امده از کل گویه ها در مقیاس است.ص*  غ

41. مقیاس طیف لیکرت فاصله ای است ص* غ

42. قلب نظام اندازه گیری . . . . است.

1. همریختی

2. قواعد*

3. اختصاص دادن

4. اعداد

43. کدام یک از مقیاس ها شامل مجموعه ای از گویه ها برای سنجش نگرش های یک بعدی اس؟

1. گاتمن*

2. لیکرت

3. ترستون

4. افتراق معنایی

44. تمرکز مدام مقیاس در ساخت گویه ها بر ایده ال ها و امور مطلوب است؟

1. تراکمی

2. ترستون

3. آزگود

4. لیکرت*

45. برای بررسی گویه ها در مقیاس لیکرت بهتر است از کدام شاخص پراکندگی استفاده شود؟

1. واریانس

2. انحراف استاندارد

3. دامنه ی چارکی*

4. دامنه تغییرات

 

اگر x = -0/5  و y = -0/5 باشد، ضریب همبستگی میان دو متغیر چند است؟

1. 5/0-

2. 5/0

3. 1-

4. 1*

بیشینه مقدار ضریب توافق cدر یک جدول 3× 3 آزمون خی دو برابر است با؟

1. 7/0

2. 81/0*

3. صفر

4. 25/0

نمره های 5 نفر در دو آزمون فارسی و ریاضی به شرح زیر است. ضریب همبستگی برابر است با؟

1

2

9

5

8

x

4

4

4

4

4

y

 

 

1. 5/0

2. 1

3. صفر*

4. 4/0

 

در ضریب همبستگی اسپیرمن هرگاه رتبه های زوجی دارای ترتیب یکسانی باشند، ارزش ضریب مورد نظر برابر است با؟

1. 1-

2. صفر

3. 5/0

4. 1*

در یک آزمون که بر روی 400 نفر انجام شده است، نمرات دارای توزیع نرمال می باشند. در صورتی که میانگین برابر 15 و انحراف استاندارد برابر 3 باشد 10 نفر اول حداقل چه نمره ای گرفته اند؟

1. 21

2. 18

3. 19

4. 22

 

براي بررسي ويژگي هاي افرادي كه خودكشي كرده اند با استفاده از پرونده هاي موجود در پزشكي كدام روش تحقيق مناسب است؟ علي – مقايسه اي

 

* دريك مقياس نگرش سنج از نوع ليكرت كه 24 گزاره دارد شخصي كه داراي نگرش مثبت است چه نمره اي مي گيرد؟

1. 24

2.

3. 48    

4. 73 و بيشتر*         

 

چون 5 درجه اي است گزينه 3 متوسط را نشان مي دهد.   72= 3´24   از آن بيشتر نگرش مثبت است( 73 به بالا)


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در پنجشنبه بیست و دوم دی ۱۳۹۰ و ساعت 0:49 |
رشته مشاوره
1. اسپیرمن
2.  از 2 درصد کمتر می گیرد.
3. گزینه 3
4. فرصض صفر رد می شود
5. گزینه2
6. انگیزه
7. گزینه 1
8. 3
9. 1
10. 1
11. 1
12. 4
13. 2
14. 1
15. 4

+ نوشته شده توسط در شنبه هشتم مرداد ۱۳۹۰ و ساعت 9:33 |
1. A prediction is a statement about the expected relationship between variables

True

False

2. The method section of a research report includes a description of exactly how the study was designed and conducted.

True

False

3. Which of the following would result in finding more articles when using PsycINFO?.

happiness AND marital satisfaction

happiness OR marital satisfaction

4. You found an important article published in 1990. What resource would you use to find articles that have cited your article since then?

Psychological Abstracts

PsycINFO

Social Science Citation Index

5. Which of the following is NOT true of theories?

Explain currently known facts.

Rarely change once formulated.

Generate new knowledge.

6. When the results of a study are consistent with a theory, our confidence in the theory increases.

True

False

7. You are reading a paragraph in a journal article; the topic of the paragraph is the implications of the results for future research. Which section of the article are you reading?

Introduction

Results

Discussion

+ نوشته شده توسط در دوشنبه پانزدهم فروردین ۱۳۹۰ و ساعت 13:14 |

پاسخنامه آمار و روش تحقيق رشته كتابداري 1390

تمامي پاسخ ها بر اساس كتاب راهنماي جامع روش هاي تحقيق و امار است.

 

1. گزينه 1 درست است. مقدار درامد به دليل دارا بودن صفر واقعي و مجاز بودن چهار عمل اصلي رياضي از مقياس اندازه گيري نسبتي برخوردار است.

2. گزينه 2 درست است. هنگامي كه محقق قصد نظر سنجي دارد از روش تحقيق پيمايشي يا زمينه يابي استفاده مي كند.

3. گزينه 3 درست است. تنها در روش تحقيق آزمايشي است كه مي توان رابطه عبت و معلولي را استنباط كرد.

4. گزينه 4 درست است در پرسش هاي منبع خواه نياز است تا با مراجع مصاحبه شود تا اطمينان يابيم درك درستي از طبيعت كار دلخواه حاصل شده است.

110. گزينه 4 درست است. بين حجم نمونه و خطاي استاندارد رابطه عكس وجود دارد. دقت كنيد در مجرج كسر جذر وجود دارد. بنابراين اگر حجم نمونه 4 برابر شود خطاي نمونه گيري  نصف مي شود. se 

111. گزينه 1 درست است به رابطه بين چارك ها توجه شود. Q2-Q1 = Q3-Q2 منحني  نرمال اگر Q2-Q1 > Q3-Q2 شكل توزيع كجي منفي و اگر Q2-Q1 < Q3-Q2 شكل توزيع داراي كنجي مثبت است.

112. گزينه 3 درست است. هنگامي كه مقياس داده ها فاصله اي است. بهترين شاخص پراكندگي انحراف معيار( استاندارد) است.

113. جمع و تفريق در انحراف معيار اثري ندارد. اما ضرب و تقسيم به همان مقدار عدد ثابت كه ضرب يا تقسيم شده تغيير خواهد كرد. پس انحراف معيار جديد توزيع فوق برابر است با انحراف معيار قديم ضربدر مقدار ثابت.  6/6 =2×2

114. گزينه 1 درست است. چون مقدار خي دو بسيار كوچك است. بنابراين فرض صفر رد مي شود. يعني بين علاقه دختر و پسر به موضوعات مختلف تفاوت معناداري ديده نمي شود.


 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در جمعه بیستم اسفند ۱۳۸۹ و ساعت 10:26 |

پاسخ نامه ي آزمون كارشناسي ارشد مجموعه ي علوم تربيتي 1 و 2 سال 1390

تمامي پاسخ ها بر اساس كتاب راهنماي جامع روش هاي تحقيق و آمار مي باشد

1. گزينه 3 درست است. زيرا سه روش نمونه گيري در دستزس و داوطلبانه و سهميه اي كه از روش هاي غير احتمالاتي هستند براي اين منظور مناسب هست. اما تصادفي ساده هنگامي استفاده مي شود كه حجم جامعه كوچك و واريانس آن كم باشد. يعني افراد همگون باشند.ص106

2. گزينه 4 درست است سهميه اي يك روش نمونه گيري عير احتمالاتي است.ص 104

3. گزينه 2 درست است هدف پژوهش هاي بنيادي گسترش دانش است.ص 20 تست شماره 5

4. گزينه 4 درست است. شيوه ي جمع آوري اطلاعات نقشي در انتخاب روش تحقيق  ندارد.ص 166

5. گزينه 4 درست است. خي دو آزمون بررسي استقلال و تفاوت معناداري فراواني مشاهده شده با فراواني هاي مورد انتطار است. ابته بايد توجه كرد از اين آزمون براي بررسي نرمال بودن منحني ها يا توزيع نمرات نيز استفاده مي شود. كه در اين صورت به آن آزمون نيكويي برازش گويند. بنابراين گزينه ي يك نيز مي تواند درست باشد.

6. گزينه 4 درست است. فرق قرضيه با پيش فرض اين است كه فرضيه حكم در حال آزمون است. اما پيش فرض يك امري است كه فرض مي شود، قطعي است. ص41

7. گزينه 2 درست است فرض صفر به معناي عدم تفاوت، رابطه و اثر بخشي است. به زبان ديگر يعني احتمال اين كه شما تفاوت، رابطه و يا اثر بخشب  ببينيد برابر صفر است. پس در اين سوال ما فرض صفر مي پذيريم يعني رابطه وجود ندارد( آمار رهباردارص16)

8.  گزينه 3 درست است. بايد نمره ترازZ محاسبه شود. 

   T=50 + 10(1) = 60 

نمره تراز فوق در دامنه نمرات 80-95 قرار مي گيرد.

9. گزينه 1 درست است. ص 151

10. گزينه 1 درست است. زمانی  که حجم نمونه افزایش یابد. درنتیجه شاخص آماری برآورد‌شده به پارامتر نزدیکتر می‌شود. در اين صورت براورد داراي ثبات است.

نكته: در منابع مختلف واچه ثبات بكار رفته است. بنابراين استفاده از واچه دقيق در سنجش اين مفهوم نامناسب است.

11. گزينه 3 درست است. زماني كه ما اطلاعاتي شامل آمار يا پيشينه ي پژوهشي داشته باشيم كه نشان دهنده ي رابطه باشد بايد فرپيه ها را جهت دار بنويسيم. ص 44

12. گزينه 3 درست است. توان به رد فرض صفر غلط گويند.

13. گزينه 3 درست است. در تحليل محتوا مضامين، تصاوير، مطالب و محتواي فيلم ها و مانند آن كه مي خواهيم پيام آنها را استنباط كنيم واحد هاي ثبت هستند. چك ليست ابزار ثبت مشاهدات هستند( ص 189 و فصل 12 كتاب سنجش تكويني رهباردار براي آشنايي با چك ليست)

14. گزينه 1 درست است. به دليل ماهيت پژوهش آزمايشي كه استنباط روابط علي مورد نظر است بايد مراقب تأثير متغيرهاي مداخله گر باشيم. از اين رو در اين پژوهش ها كنترل عوامل تهديد كننده ي روايي دروني بالا است. اين امر موجب تصنعي شدن رفتار آزمودني ها شده و احتمال اين كه روايي بيروني يعني تعميم پذيري به مخاطره بيافتد زياد است. ص 146

15. گزينه 2 درست است. توان آزمون هاي وابسته از مستقل بيشتر است.  از اين رو  t وابسته  از t  مستقل بيشتر است.

16. گزينه 4 درست است. دو گزينه ي دقيق نبودن آزمايش و معين نبودن تفاوت هاي اوليه نيز درست است. اما گزينه 4 يعني بي اعتبار بودن تفاوت مشاهده شده ميان گروه ها در بردارنده ي  دو مفهوم فوق هم هست.ص 213

17. گزينه 1 درست است. ضرايب همبستگي را به راحتي مي توان با هم مقايسه كرد، زيرا واحدهاي اندازه گيري آن ها در اصل استاندارد بوده و از واحدهاي اصلي اندازه گيري مستقل اند.

 

18. گزينه 4 درست است. در پژوهش شبه تجربي (پیش آزمایشی) فقط اعمال كاربندي صورت مي گيرد. ص209

19. گزينه 2 درست است. هنگامي كه در طرح ها پيش آزمون اجرا مي شود تحليل كوواريانس مناسب است. ص 218

20. گزينه 2 درست است. در همبستگي دو رشته اي نقطه اي هنگامي كه p=q  بيشترين مقدار است. يعني  p=0/5 (آمار)

21. گزينه 1 درست است. انحراف معيار  z=1 و انحراف معيار  t كمي بيشتر از يك مي باشد.

22. گزينه 3 درست است

  

23. گزينه 1 درست است. همبستگي دو رشته اي بين دو متغير دو ارزشي ساختگي ( هوش به صورت بالا و پايين) و متغير پيوسته ( نمرات رياضي) بدست مي آيد.

24. گزينه 2 درست است. در طرح هاي پژوهش هدف بيشينه كردن واريانس نظام يافته ( واريانس متغيرهاي آزمايشي) و كمينه كردن واريانس خطا است.ص 122 .

25. گزينه 1 درست است. غير پارامتريك  t وابسته  آزمون ويلكاكسون است.

در صورت هر گونه مشكلي در درك كتاب هاي راهنماي جامع روش هاي تحقيق و آمار با نشاني زير آن را درميان بگذاريد

h.rahbardar@gmail.com

 

+ نوشته شده توسط در سه شنبه هفدهم اسفند ۱۳۸۹ و ساعت 23:9 |

1. حد پایین عدد 8/2 کدام است؟

1) 00/2                          2) 50/2                          3) 75/2              4) 79/2

2. براي رسم نمودار چندضعلي فراواني، چه مقاديري به ترتيب روي محور x ها و y ها نوشته مي شود؟

1) نماينده فراواني مطلق                           2) نماينده فراواني تجمعي

3) كرانه دسته ها فراواني مطلق                   4) فراواني مطلق- كرانه دسته ها

3. براي رسم نمودار فراواني تجمعي، چه مقاديري به ترتيب روي محور x ها و y ها نوشته مي شود؟

1) كرانه دسته ها فراواني مطلق                   2) نماينده- فراواني تجمعي

3) كرانه دسته ها فراواني تجمعي                 4) نماينده فراواني مطلق

4. در رسم هيستوگرام (بافت نگارفراواني) به ترتيب چه اندازه هايي روي محور طول ها ومحور عرض ها قرار مي گيرند.

1) كرانه دسته ها فراواني مطلق                   2) حدود دسته ها فراواني تجمعي

3) كرانه دسته ها فراواني تجمعي                 4) حدود دسته ها فراواني مطلق

5. اعداد 11،13،12،10 به ترتیب اندازه فشار خون بالایی شخص هنگام صبح وظهر و عصر و شب است. میانه این اندازه‌ها برابر است با:

1) 5/11                          2) 5/12                          3) 5/10              4) 12

6. معدل وزن یک نمونه ده نفری از نوزادان 5/3 کیلو و معدل یک نمونه 15 نفری 8/3 کیلو است. معدل وزن این 25 نوزاد برابر است با:

1) 7/3                2) 68/3                          3) 9/3                            4) 85/3

 

7. واریانس جمعیت (18، 10 و 8) برابر است با:

1) 6/15                          2) 67/18                                    3) 10/12                        4) 45/20

8.. مقدار میانگین در توزیعی 85 و مقدار میانه در همان توزیع 68 است. (کجی- چولگی) این توزیع ....

1) منفی است       2) مثبت است                   3) نه مثبت است نه منفی     4) نرمال است

9. میانگین هندسی اعداد (8، 27 و 64) کدام است؟

1) 12                             2) 18                             3) 30                 4) 24

10. در صورتی که انحراف معیار اعداد 5، 4، 3، 2، 1 برابر با  باشد، واریانس اعداد 10، 8، 6، 4، 2 کدام است؟

1) 2                  2) 4                              3) 6                              4) 8

11.نقطه درصدي 40 برابر است با:


1)39

2) 4/29

3) 17

4)23


  

 

14. در كدام يك از مقياسهاي اندازه گيري، واحدها برابر و صفر قراردادي وجود دارد؟


الف) اسمي

ب) رتبه اي

 

ج) فاصله اي

د) نسبي


15. تبديل سطوح اندازه گيري در كدام مورد زير امكان پذير است؟


الف) اسمي به ترتيبي

ب) ترتيبي به فاصله اي

 

ج) ترتيبي به نسبي

د) نسبي به فاصله اي


16. در كدام سطح اندازه گيري تمامي عمليات رياضي، آماري را در مورد داده ها مي توان انجام داد؟ (1378)


الف) ترتيبي (رتبه اي)

ب) فاصله اي

 

ج) نسبي

د) طبقه بندي (اسمي)


17. مقياس اندازه گيري دو متغير وزن و بهره هوشي در فرضيه وزن با ميزان بهره هوشي كودكان پايه اول دبستان رابطه دارد به ترتيب كدام است؟ (1380)


الف) فاصله اي -  فاصله اي

ب) نسبتي   نسبتي

 

ج)نسبتي   فاصله اي

د) فاصله اي نسبتي


18. آزمونهاي تربيت بدني در كاملترين حالت ممكن، در كدام يك از مقياسهاي اندازه گيري قرار مي گيرند؟ (1380)


الف) طبقه بندي

ب) رتبه اي

ج) فاصله اي

د) نسبتي


 

19. کدامیک از روش های زیر برای کنترل متغیرهای ناخواسته متداول نیست؟


الف) حذف واریانس

ب) گزینش تصادفی

 

ج) موازنه کردن موردها

د) همانند کردن موردها


20.  چنانچه x مدت عبور یک موش از یک ماز باشد، در این صورت x چه متغیری است؟


الف) اسمی

ب) پیوسته

ج) رتبه ای

د) گسسته


 

21. مقیاس اندازه گیری سطح تحصیلات چه نوع مقیاسی است؟


الف) اسمی (طبقه ای مرتب شده)

ب) نسبتی

ج) فاصله ای

د) پیوسته


22. بعد خانوار در کدام مقیاس قرار می گیرد؟


الف) اسمی

ب) رتبه ای

ج) فاصله ای

د) نسبتی


 

+ نوشته شده توسط در دوشنبه بیست و پنجم بهمن ۱۳۸۹ و ساعت 0:0 |

منبع: راهنماي جامع روش هاي تحقيق

1. کدام هدف جزو اهداف تحقیق علمی محسوب نمی شود؟

الف)حل مشکلات

ج)ارایه نظریه جدید

ب) تأیید و اثبات فرضیه تحقیق

د (بررسی و ارزیابی نظریه

2. تحقیق به عنوان یک فرایند پژوهش در مطلوبترین شرایط دارای کدام دسته از ویژگی های زیر است؟
الف) آزمایش و کنترل

ج)مطالعه و نمونه گیری تصادفی

ب)کنترل و نمونه گیری

د) نمونه گیری دقیق و ابزار

3. تفاوت تحقیقات بنیادی و کاربردی در چیست؟
الف) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

ج)روش گزینش نمونه

ب)روش جمع آوری اطلاعات

د (هدف و انگیزه محقق

4.کدام یک از موارد زیر را می توان هدف اساسی علم دانست؟
الف) بهسازی وضع زندگی بشر

ج)تبیین پدیده ها

ب)پیش بینی وقایع

د (کنترل متغیرها

5.تفاوت عمده تحقیق بنیادی و کاربردی در این است که در تحقیق بنیادی..
الف) تنها از روش آزمایشی (تجربی) استفاده بعمل می آید.

ج)هدف عمده تحقیق بنیادی توسعه مرزهای دانش است.

ب)محقق به کسب نتایج قطعی و غیر قابل انکار نظر دارد.

د (مسایل مهم و مبتلا به همه مردم مورد بررسی واقع می شوند

6. هدف اساسی علم چیست؟
الف) شناخت متغیرها

ج) شناخت طبیعت

ب) تدوین نظریه

د (تبیین متغیرها

7. به پژوهشی علمی گویند که:

الف) نظام یافته، کنترل شده، تجربی و انتقادی است و به وسیله نظریه و فرضیه هدایت می شود.

ج) نظام یافته، کنترل شده و تجربی است و به وسیله نظریه هدایت می شود.

ب) نظام یافته، کنترل شده و تجربی است و به وسیله فرضیه هدایت می شود.

د (نظام یافته، کنترل شده و انتقادی است و به وسیله نظریه و فرضیه هدایت می شود.

 8. مدل سنتی علم شامل چه مراحلی است؟

الف) تحقیق، تحلیل، تبیین

ج)تجربه کردن، مشاهده، استنتاج

ب)آزمایش، نظریه سازی، تجربه

د (نظریه سازی، عملیاتی کردن و مشاهده

9. مفیدترین و عام ترین اهداف تحقیق چیست؟
الف) مطالعات پانل، مطالعات نسلی، و مطالعات تمایلی

ج) مفهوم سازی، عملیاتی کردن و طرحی

ب) پوزیتیویسم، طراحی تحقیق و اکتشاف

د (اکتشاف، توصیف و تبیین


آزمون هاي كوتاه پاسخ روش تحقيق دكتري

جواب هاي خود را جهت ارايه بازخورد ارسال نماييد

. هنگامي كه بخواهيم نظريه ي مورد نظرمان را در مواجهه با ادله ي متناقض يا در غياب شواهد كافي حفظ كنيم از كدام روش كسب دانش استفاده مي كنيم؟

2. كدام روش كسب دانش در شكل گيري فرضيه است؟

3. از كدام روش كسب دانش در تدوين مطالعه استفاده مي شود؟

4. رويكرد اثبات گرا عمدتا يك رويكرد . . . . . رويكرد مابعد اثبات گرا عمدتا يك رويكرد . . . . .  است.

5. در رويكرد مابعد اثبات گرا تحليل ها بيشتر  . . .  است تا . . . .

6. كدام رويكرد ( اثبات گرا مابعد اثبات گرا) به تحقيق در مورد تفسير هاي فراد از واقعيت اجتماعي مي پردازد؟

7. پژوهش كيفي نقش ( اكتشافي / تأكيدي) و پژوهش كمي نقش ( اكتشافي / تأكيدي)  ايفا مي كند.

8. پژوهش كيفي همان معرفت شناسي (اثبات گرا/ مابعد اثبات گرا ) و پژوهش كمي همان پژوهش (اثبات گرا/ مابعد اثبات گرا) است.

+ نوشته شده توسط در شنبه نهم بهمن ۱۳۸۹ و ساعت 9:2 |